Projecte “La gent gran de Fatec visitem les residències de Catalunya

 

Com ha de ser la residència en la que jo m'agradaria anar a viure.

 

 

residencies

 

Justificació

Malgrat que les persones grans voldríem, majoritàriament, acabar els nostres dies en el nostre domicili habitual, som conscients que és possible que en anar envellint l'evolució de les nostres circumstàncies físiques, psíquiques o socials, o la conjunció del deteriorament de diverses d'elles, facin que no sigui possible complir aquest desig i nosaltres mateixos o els nostres familiars ens plantegem la conveniència d'anar a viure a una residència.

Sabem que moltes persones grans no volen ni sentir parlar de les residències. Certament la imatge de les residències sovint  és negativa. Però, si les persones coneixem directament centres en els que pensem i sentim que hi ha un bon tracte i respecte per les nostres formes d’entendre la vida, podríem veure les com una alternativa que ens pot convenir en un moment de la nostra vida.

Arribat aquest moment voldríem tenir instruments que ens ajudin a valorar les diverses possibilitats existents i diferenciar entre elles. Instruments que ens orientin sobre quines són les característiques de l'estructura i del funcionament d'un centre residencial que ens permeten seguir-hi "vivint" la nostra vida, el nostre projecte de vida, seguir desenvolupant un envelliment actiu sigui quina sigui la nostra situació personal, rebent una atenció personalitzada i on es respecti la nostra autonomia de decisió. Disposar d'informació sobre tots aquests temes ens donaria seguretat;perquè ens permetria conèixer quins són els centres en què, tot i que es cobreixi, teòrica o realment, l'atenció de les necessitats bàsiques a un bon nivell, no es respecten els temes esmentats que en realitat són tan o més importants per proporcionar-nos qualitat de vida.

Fatec, la federació mes amplia d’associacions de persones grans de Catalunya, te com a un dels seus principals objectius propiciar l'envelliment actiu i amb ell, la qualitat de vida de la gent gran i amb aquesta finalitat posa en marxa diversos projectes.

Aquest projecte sorgeix per iniciativa d’alguns dels membres de Fatec, sensibles e interessats per el tema de l’atenció a les persones grans que van tenir coneixement del nou model d’atenció gerontològica centrada en la persona. Aquest model es el que es desenvolupa majoritàriament al Nord I Centre d’Europa. També al nostre país hi ha centres amb aquesta orientació o que tenen en la seva estructura I funcionament aspectes positius que responen a aquest model i grans professionals, que estan lluitant per difondre'l e implantar-lo.

Des de FATEC es va considerar que calia difondre el model entre les persones grans i els seus familiars. Es va considerar que la forma més adient de fer-ho seria promovent una línia de voluntariat innovadora en el nostre entorn. Es tracta d’un projecte de gent gran per a gent gran que ha sigut projectat i es desenvolupa per part de voluntaris grans.

En els diferents territoris l’aportació voluntària de les persones grans afegeix qualitat a la informació que es recull, ja que aquestes no tenen cap vinculació laboral en el sector d’activitat. Tanmateix, l’activitat ofereix una nova forma de participació cívica de les persones grans. Aquesta forma combina diversos components positius: nous aprenentatges; reconeixement de les seves competències amb l’efecte de millora de l’autoestima; i utilitats de la tasca realitzada, tant per altres persones com pels propis voluntari i voluntàries.

Els membres de FATEC participants  en aquest projecte tindran un benefici afegit: el coneixement que adquiriran sobre la realitat de les residencies de Gent Gran a Catalunya.

Aquest projecte cal assenyalar que es desenvolupa amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

Antecedents

Durant l'any 2011 Fatec ha portat a terme un projecte pilot com a experiència prèvia a aquest projecte.

Aquest es va centrar en la visita de 10 residències de les diverses tipologies existents I es van complimentar fixes de les mateixes I un llistat d’aspectes positius.

Al desembre del 2011 se’n va fer una avaluació que es va presentar a la Junta Directiva de FATEC. La avaluació va ser molt positiva I tal com es proposava en el projecte pilot es va decidir estendre'l a tot Catalunya amb la participació de voluntaris grans membres de FATEC dels diferents territoris, per tal d'elaborar un catàleg amb les fitxes de totes les residències interessades a col·laborar i participar en el projecte.

Durant el 2012 el projecte s'ha desenvolupat en continu proces d'expansió, millora i perfeccionament.

En teoria, l'atenció centrada en la persona, en la promoció de la seva autonomia, el respecte i la participació, s'esmenta en tots els documents amb què es presenten les residències, però sabem que malauradament en molts casos la realitat és una altra i el tracte anul·la la persona i la converteix cada dia en més dependent. Les persones grans no podem amagar el cap sota l’ala i ignorar aquesta realitat. Davant aquesta situació es va identificar la pertinència de que fossin persones grans les que produïssin informació sobre les residències, adient i útil per a les persones grans o pels familiars que han de pensar en les persones grans.   Des de les  associacions I casals membres de FATEC volem  treballar perquè les persones de totes les edats coneguin el model de residència al qual acceptaríem anar a viure per desenvolupar-hi, un envelliment actiu d'acord amb el nostre possible nivell de dependència.

 

Objectius generals

  1. Proporcionar a la gent gran i als seus familiars una sèrie d'orientacions que els puguin resultar d'utilitat a l'hora d'escollir una residència entre les possibilitats que tenen al seu abast. Aquestes orientacions constitueixen el que nosaltres anomenem "Llistat d'aspectes positius observats en les visites a residències de gent gran a Catalunya" que compren els que considerem que han d'estar presents en una residència i altres aspectes positius observats. . Aquests aspectes ja es compleixen en alguns centres i són susceptibles de que es compleixin també en altres.
  2. Que la gent gran de Catalunya visiti las residencies de la seva ciutat i/o comarca i  conegui  els aspectes positius de funcionament i estructura de moltes d'elles.
  3. Canviar ’una visió estereotipada de les residències que promou una actitud de refús.
  4. Descobrir vies de col·laboració  entre les residències i els casals i associacions de Fatec.

 

Objectius operatius

Aquests Objectius generals es concreten en la producció de tres instruments:

  1. Elaboració d'un llistat d'aspectes positius observats durant la visita a residències.
  2. Elaboració d'un fitxer que recull la informació sistematitzada de cada una de les residències visitades i posar a disposició de possibles usuaris les fitxes de les residencies que ho hagin autoritzat
  3. Elaborar un llistat de possibles vies de col·laboració  entre les residències i els casals i associacions de FATEC.

 

Metodologia i activitats

En la definició del nostre pla de treball ens plantegem basar-nos en cada territori en el seu entorn, i que els resultats han de ser eminentment pràctics.

La visita a les residencies consisteix  en:

  • Entrevista amb la Direcció en la que ens explica el funcionament, objectius, i se'ns  proporciona documentació diversa.
  • Visita a tots els espais de la residència, acompanyats del/la responsable .

La recollida de les dades observades en les visites, s'efectua sempre seguint unes pautes preestablertes en què consten els aspectes que, al nostre parer, interessa tenir en compte en el moment de l'elecció. Es tracta d'aspectes que prèviament hem seleccionat perquè els considerem rellevants, sempre amb la mirada posada en el nostre propi demà i pels quals hem fixat els criteris que han de satisfer, perquè la residència tingui les característiques del lloc on ens agradaria viure.

Les visites permeten recollir els aspectes previstos a la fitxa amb les característiques i el funcionament del centre, però el nostre principal interès es "veure, escoltar, observar, olorar". Estar atents a les sensacions que ens desperta i a les expressions de les persones grans que hi viuen.

En cap moment es tracta d'una avaluació com la que farien uns experts  sinó del que han observat unes persones grans que visiten una residència amb la mirada de qui podria anar-hi a viure. D'altra banda, la nostra observació només ha inclòs els aspectes més visibles en una visita, i som conscients que hi ha molts altres aspectes que se'ns escapen.

Una vegada realitzada la visita del centre s’elabora una fitxa que s’enviarà  a la direcció d'aquest per la seva aprovació. Rebuda l’acceptació d’aquesta la fitxa s’inclou a l'arxiu de Fatec. Si hem rebut la perceptiva autorització la fitxa es posa a disposició per lliure consulta.

Per el que fa referència a les fitxes complimentades, a FATEC hem creat una sol·licitud específica d'informació que obliga a la persona que desitgi conèixer les dades de residències concretes i prèviament al seu enviament, a identificar-se. Totes les dades obtingudes  conserven la seva privacitat segons la llei de protecció de dades vigent.

Totes les dades positives observades en les diferents residències s'inclouen en el segon instrument: el llistat de resultats que es va elaborar en el projecte pilot I que està sotmès a una periòdica actualització , segons el que s’observi en les visites.. Molts d'aquests resultats són coincidents en totes les residències, altres només en algunes, i altres en una.

En l'elaboració de les fitxes, es prioritzen els aspectes d'atenció als residents, però també es sistematitza la informació d'altres aspectes com ara l'edifici, el seu equipament, professionals, relació amb la família, amb la comunitat, així com els valors que es desprenen del diàleg amb la persona responsable de la direcció.

Segons hem pogut constatar en el projecte pilot, les persones grans residents i també els professionals ens han vist com a persones grans que visiten una residència amb la mirada de qui podria anar-hi a viure i això  facilita una conversa directa  i tenir un criteri més proper, real i fiable

 

Divulgació dels resultats

Fatec posa els resultats, fitxes i llistat, al servei de tots els que vulguin i/o necessitin accedir a aquesta informació

Llistat

Respecte a la divulgació del llistat valorat com "Aspectes positius a tenir en compte en el moment de buscar una residència, observats en la visita a residències de Catalunya", Fatec el  penja a la seva web i l'actualitza periodicament per tal de complir amb l'objectiu de servei a la gent gran.

 

Conclusions

1.- Es posa de manifest que la gent gran s'interessa per participar en un projecte d'aquest tipus i que els professionals valoren molt positivament el mètode i els resultats. Uns i altres confluïm en l'interès per l'atenció centrada en la persona i valorem que el projecte pot contribuir a minorar la visió estereotipada de les residències.

2.- El projecte mostra una via d'aportacions de la gent gran en la definició dels serveis. Aquesta forma de participació arrelada en el territori pot col·laborar en la creació o l'augment d'interaccions i lligams entre les residències i la comunitat.

3 - Al presentar el llistat de resultats del projecte pilot hem constatat que molts dels aspectes que per a nosaltres són positius i importants, per a moltes persones de la nostra societat són irrellevants o simplement desconeixen aquesta importància. Per a totes elles volem que aquest llistat sigui al mateix temps informatiu I formatiu respecte a algun dels aspectes que mai s'haurien plantejat tenir en consideració. Que els estimuli a preguntar-se o a preguntar el perquè de la seva importància i així es vagi educant a la nostra societat cap a una exigència envers un mateix, en  les fases finals en la nostra vida.

 

Més informació