DIGNITAT I BENESTAR DE LA GENT GRAN QUE NECESSITA ATENCIÓ

« La nostra responsabilitat compartida »

Instrument i eines d'avaluacio destinat als polítics i professionals responsables de la dignitat i del benestar de la gent gran elaborat per la Plataforma AGE Europa, de la qual la FATEC es membre actiu

"La dignitat humana és inviolable. L'edat i la dependència no poden ser els motius de les restriccions a qualsevol dret humà inalienable i la llibertat civil reconeguts per les normes internacionals i integrats en les constitucions democràtiques"
(Carta Europea de Drets i Responsabilitats de les persones grans que necessiten atenció i assistència, projecte EUSTaCEA, 2010)

La FATEC, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, és membre actiu de l'organisme europeu de la Plataforma AGE Europa (www.age-platform.eu) amb seu a : rue Froissart 111 - 1040 Bruxelles Bèlgica.

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa és una xarxa europea sense ànim de lucre, que reuneix prop de 150 organitzacions sense ànim de lucre dedicades a les persones de més de 50 anys d'edat, que representen les més de 40 milions de persones grans de la Unió Europea (UE).

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa té com a objectiu lluitar contra la discriminació per edat i promoure els drets de les persones grans; expressar els interessos i preocupacions dels ciutadans europeus de més de 50 anys d'edat ; fomentar la seva participació a la UE per donar forma a les respostes polítiques adequades; i millorar la consciència dels temes relacionats amb l'envelliment i les oportunitats i desafiaments que sorgeixen de l'envelliment de la població de la UE.

La FATEC promociona i aconsella amb l'autoritzacio de la Plataforma AGE Europa, unica propietària del contingut i dels drets d'autor, l'utilitzacio de l'instrument de treball destinat als professionals responsables de la gent gran, que porta el nom original anglés del "Dignity and wellbeing of Older Persons Tool Kit"

El present document resumit FATEC d'introduccio fa referéncia a la versio original interactiva del document complet, elaborat per la Plataforma AGE Europa, de la que la FATEC es membre actiu.

 • Versio original interactiva del document complet (en anglés), accessible per internet

Aquesta publicació està cofinançada pel programa dels drets, l'igualtat i la ciutadania de la Unió Europea (EU). El seu contingut és responsabilitat exclusiva de la Plataforma AGE Europa i en cap cas s'ha de considerar que reflecteix els punts de vista de la Comissió Europea.

Aquest instrument està dirigit als responsables polítics, a una àmplia gamma dels gerents de salut i d'assistència social , als professionals,a les organitzacions de la societat civil i als planificadors que desitgin avançar pel benestar i la dignitat de la gent gran, mitjançant l'adopció d'un enfocament basat en els drets, en les seves polítiques i en la pràctica diària ; proporciona informació essencial sobre la política actual i els instruments jurídics en l'àmbit dels drets de les persones grans que necessiten atenció i suport, i porta en un document en línia tots els elements actuals de resposta política i eines pràctiques. Es proposa actuar com a catalitzador per permetre a les parts interessades a tots els nivells i en tots els camps pertinents, contribuir a garantitzar una vida digna per a les persones a mesura que envelleixen.

El contingut d'aquesta guia es basa en el coneixement acumulat en els últims anys, en l'àmbit de la lluita contra l'abús, l'atenció de qualitat i els drets humans a nivell europeu i internacional. En particular, s'inspira en els nombrosos intercanvis d'experiències realitzades en dos projectes finançats per la UE (EUSTaCEA i WEDO), l'experiència dels membres i socis de la Plataforma AGE (=EDAT), i els actes organitzats cada any per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran amb el suport de la Comissió Europea , el Consell d'Europa, i l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides sobre els drets humans.

El kit d'eines inclou:

 • una visió general de l'actual marc jurídic i polític de la UE la protecció de les persones grans que necessiten atenció (Part 1) i dels instruments i processos internacionals (Part 2)
 • una visió general dels reptes als que s' enfronten moltes persones grans a tot Europa, i el que la Plataforma AGE (=EDAT) Europa ha identificat com a prioritats clau per a l'acció a nivell de la UE (Part 3)
 • una conjunt d'eines per ajudar els responsables polítics i professionals de promoure el benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció en la pràctica (Part 4)

Enllaços cap a les presentacions dels principals capitols (en català) :

BENESTAR I LA DIGNITAT DE LES PERSONES MAJORS QUE NECESSITEN ATENCIO: la nostra responsabilitat compartida

 


 

PART 1 - La situació a nivell internacional dels drets de les persones grans que necessiten atenció i support.

El marc de les Nacions Unides (ONU). La ONU ha establert diversos instruments i processos en relacio amb els drets de les persones grans que necessiten atenció i que es descriuen a continuació:

 • Els Principis de l'ONU per a les Persones d'Edat
 • El Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'Envelliment (PAIMM)
 • La Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD)
 • El Grup de Treball de composició oberta sobre l'Envelliment (OEWGA)
 • L'expert Independent sobre el gaudiment de tots els drets humans per part de la gent gran

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 2 - Els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport a nivell de la UE

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa va produir una publicacio' anomenada "Gent gran : Ciutadans actius per Europa, una guia per a la UE", que resumeix les principals polítiques i processos que afecten els drets de les persones grans a la UE. La publicacio es una breu guia destinada a la UE, traduïda a diversos idiomes.

La Unió Europea pot tenir un paper clau en el suport als drets de les persones grans. Diverses iniciatives, polítiques i directives de la UE es dirigeixen directament o indirectament a la gent gran que necessita atenció.

 • 2.1 polítiques i normatives de la UE
 • 2.2 Paper dels governs nacionals a la UE
 • 2.3 El Parlament Europeu

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 3 - La construcció d'una resposta política per promoure i donar suport als drets de les persones grans que necessiten atenció a la UE

Les parts 1 i 2 tenen per objecte proporcionar una visió general de les actuals polítiques, estratègies i instruments jurídics que cobreixen directament o indirectament els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport.

La Part 3 té com a objectiu donar support a l'acció política concreta per fer avançar el benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció. Inclou una anàlisi general de les diferents respostes que s'han introduït, i recorda als lectors sobre les realitats que enfronten les persones grans que necessiten atenció. Una política en aquest tema ha d'apuntar primer a conseguir resultats positius en el grup objecte de l'accio i veure la millor manera de fer complir adequadament els seus drets en la pràctica, i promoure la seva integració en la societat.

 • 3.1 realitats a les que s'enfronten les persones grans que necessiten atenció
  • La noció de « ABÚS ESTRUCTURAL »
  • LA VEU DE LA GENT GRAN QUE NECESSITA ATENCIO
 • 3.2 Elements d'una resposta política
  • DESENVOLUPAR UN MARC GLOBAL SOBRE ELS DRETS DE LA GENT GRAN
  • Proporcionar protecció social adequada a les necessitats cura a llarg terme
  • DESENVOLUPAR UN ENFOCAMENT BASAT EN ELS DRETS, EL SEGUIMENT I EL CONTROL DE QUALITAT EN SERVEIS D'ATENCIO A LA GENT GRAN («Eldercare »)
  • PREVENIR I COMBATRE L'ABÚS DE GENT GRAN

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 4 - El benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció: un instrument

Una àmplia gamma d'eines i solucions estan disponibles i part d'ells són compartits aquí per mostrar tant que és possible adoptar un enfocament basat en els drets a l'atenció i que no hi ha idees concretes i fins i tot eines ja concretes que els responsables polítics i els professionals poden utilitzar per seguir endavant.
En particular, aquesta part es resumeixen un conjunt d'eines desenvolupat per la Plataforma AGE (=EDAT) Europa , conjuntament amb més de 200 organitzacions a Europa entre 2008 i 2015. Aquestes eines són complementàries i totes tenen com a objectiu crear consciència sobre una visió comuna i aplicar a la pràctica els drets de la gent gran persones que necessiten atenció i millorar la qualitat de l'atenció.
Tots els resultats d'aquests projectes es van utilitzar per influir en els diversos instruments que es descriuen en l'apartat 1 i 2: la recomanació del Consell d'Europa sobre els drets de les persones grans, els processos de l'ONU i la majoria de les activitats en curs de la UE sobre aquest tema. Aquests projectes han influït en la legislació o en la pràctica en 15 estats membres de la UE, com es mostra al mapa més enllà.

 • 4.1 La Carta Europea dels drets i responsabilitats de les persones grans que necessiten atenció i assistència
 • 4.2 El marc europeu de qualitat per a serveis d'atenció a llarg terme
 • 4.3 El paquet de capacitació en atenció de qualitat. A partir del 2013 al 2015, una associació d'organitzacions anomenada WeDO2 va fer un pas més enllà mitjançant el desenvolupament d'un « paquet de capacitació en atenció de qualitat europea ». Aquest paquet té com a objectiu informar a la gent (incloent professionals de l'atenció, els voluntaris, els responsables polítics i les generacions més joves) a la Carta i en WEDO, i fomentar la reflexió sobre el que una « bona atenció » significa concretament. En total, els documents WEDO ja estan disponibles en 14 idiomes i s'utilitza en 15 països de la Unió Europea, mentre que s'espera que el seu abast a créixer en els propers anys.
 • 4.4 L'aplicació de la Carta i WEDO en els diferents països europeus:
 • Representants de l'associació WEDO es reuneixen regularment per intercanviar experiències. Mantenen actualitzat el web de l'associació WEDO.

>> Llegir més (document en PDF)


ABREVIATURES

>> Llegir (document en PDF)