x edadismo

L’edat és una de les primeres coses que notem sobre altres persones.  L’edatisme sorgeix quan l’edat s’utilitza per classificar i dividir les persones de maneres que condueixen a danys, desavantatges i injustícies i erosionen la solidaritat entre generacions.

 

 

DIGNITAT I BENESTAR DE LA GENT GRAN QUE NECESSITA ATENCIÓ

« La nostra responsabilitat compartida »

Instrument i eines d'avaluacio destinat als polítics i professionals responsables de la dignitat i del benestar de la gent gran elaborat per la Plataforma AGE Europa, de la qual la FATEC es membre actiu

"La dignitat humana és inviolable. L'edat i la dependència no poden ser els motius de les restriccions a qualsevol dret humà inalienable i la llibertat civil reconeguts per les normes internacionals i integrats en les constitucions democràtiques"
(Carta Europea de Drets i Responsabilitats de les persones grans que necessiten atenció i assistència, projecte EUSTaCEA, 2010)

La FATEC, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, és membre actiu de l'organisme europeu de la Plataforma AGE Europa (www.age-platform.eu) amb seu a : rue Froissart 111 - 1040 Bruxelles Bèlgica.

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa és una xarxa europea sense ànim de lucre, que reuneix prop de 150 organitzacions sense ànim de lucre dedicades a les persones de més de 50 anys d'edat, que representen les més de 40 milions de persones grans de la Unió Europea (UE).

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa té com a objectiu lluitar contra la discriminació per edat i promoure els drets de les persones grans; expressar els interessos i preocupacions dels ciutadans europeus de més de 50 anys d'edat ; fomentar la seva participació a la UE per donar forma a les respostes polítiques adequades; i millorar la consciència dels temes relacionats amb l'envelliment i les oportunitats i desafiaments que sorgeixen de l'envelliment de la població de la UE.

La FATEC promociona i aconsella amb l'autoritzacio de la Plataforma AGE Europa, unica propietària del contingut i dels drets d'autor, l'utilitzacio de l'instrument de treball destinat als professionals responsables de la gent gran, que porta el nom original anglés del "Dignity and wellbeing of Older Persons Tool Kit"

El present document resumit FATEC d'introduccio fa referéncia a la versio original interactiva del document complet, elaborat per la Plataforma AGE Europa, de la que la FATEC es membre actiu.

 • Versio original interactiva del document complet (en anglés), accessible per internet

Aquesta publicació està cofinançada pel programa dels drets, l'igualtat i la ciutadania de la Unió Europea (EU). El seu contingut és responsabilitat exclusiva de la Plataforma AGE Europa i en cap cas s'ha de considerar que reflecteix els punts de vista de la Comissió Europea.

Aquest instrument està dirigit als responsables polítics, a una àmplia gamma dels gerents de salut i d'assistència social , als professionals,a les organitzacions de la societat civil i als planificadors que desitgin avançar pel benestar i la dignitat de la gent gran, mitjançant l'adopció d'un enfocament basat en els drets, en les seves polítiques i en la pràctica diària ; proporciona informació essencial sobre la política actual i els instruments jurídics en l'àmbit dels drets de les persones grans que necessiten atenció i suport, i porta en un document en línia tots els elements actuals de resposta política i eines pràctiques. Es proposa actuar com a catalitzador per permetre a les parts interessades a tots els nivells i en tots els camps pertinents, contribuir a garantitzar una vida digna per a les persones a mesura que envelleixen.

El contingut d'aquesta guia es basa en el coneixement acumulat en els últims anys, en l'àmbit de la lluita contra l'abús, l'atenció de qualitat i els drets humans a nivell europeu i internacional. En particular, s'inspira en els nombrosos intercanvis d'experiències realitzades en dos projectes finançats per la UE (EUSTaCEA i WEDO), l'experiència dels membres i socis de la Plataforma AGE (=EDAT), i els actes organitzats cada any per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran amb el suport de la Comissió Europea , el Consell d'Europa, i l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides sobre els drets humans.

El kit d'eines inclou:

 • una visió general de l'actual marc jurídic i polític de la UE la protecció de les persones grans que necessiten atenció (Part 1) i dels instruments i processos internacionals (Part 2)
 • una visió general dels reptes als que s' enfronten moltes persones grans a tot Europa, i el que la Plataforma AGE (=EDAT) Europa ha identificat com a prioritats clau per a l'acció a nivell de la UE (Part 3)
 • una conjunt d'eines per ajudar els responsables polítics i professionals de promoure el benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció en la pràctica (Part 4)

Enllaços cap a les presentacions dels principals capitols (en català) :

BENESTAR I LA DIGNITAT DE LES PERSONES MAJORS QUE NECESSITEN ATENCIO: la nostra responsabilitat compartida

 


 

PART 1 - La situació a nivell internacional dels drets de les persones grans que necessiten atenció i support.

El marc de les Nacions Unides (ONU). La ONU ha establert diversos instruments i processos en relacio amb els drets de les persones grans que necessiten atenció i que es descriuen a continuació:

 • Els Principis de l'ONU per a les Persones d'Edat
 • El Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'Envelliment (PAIMM)
 • La Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD)
 • El Grup de Treball de composició oberta sobre l'Envelliment (OEWGA)
 • L'expert Independent sobre el gaudiment de tots els drets humans per part de la gent gran

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 2 - Els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport a nivell de la UE

La Plataforma AGE (=EDAT) Europa va produir una publicacio' anomenada "Gent gran : Ciutadans actius per Europa, una guia per a la UE", que resumeix les principals polítiques i processos que afecten els drets de les persones grans a la UE. La publicacio es una breu guia destinada a la UE, traduïda a diversos idiomes.

La Unió Europea pot tenir un paper clau en el suport als drets de les persones grans. Diverses iniciatives, polítiques i directives de la UE es dirigeixen directament o indirectament a la gent gran que necessita atenció.

 • 2.1 polítiques i normatives de la UE
 • 2.2 Paper dels governs nacionals a la UE
 • 2.3 El Parlament Europeu

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 3 - La construcció d'una resposta política per promoure i donar suport als drets de les persones grans que necessiten atenció a la UE

Les parts 1 i 2 tenen per objecte proporcionar una visió general de les actuals polítiques, estratègies i instruments jurídics que cobreixen directament o indirectament els drets de les persones grans que necessiten atenció i suport.

La Part 3 té com a objectiu donar support a l'acció política concreta per fer avançar el benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció. Inclou una anàlisi general de les diferents respostes que s'han introduït, i recorda als lectors sobre les realitats que enfronten les persones grans que necessiten atenció. Una política en aquest tema ha d'apuntar primer a conseguir resultats positius en el grup objecte de l'accio i veure la millor manera de fer complir adequadament els seus drets en la pràctica, i promoure la seva integració en la societat.

 • 3.1 realitats a les que s'enfronten les persones grans que necessiten atenció
  • La noció de « ABÚS ESTRUCTURAL »
  • LA VEU DE LA GENT GRAN QUE NECESSITA ATENCIO
 • 3.2 Elements d'una resposta política
  • DESENVOLUPAR UN MARC GLOBAL SOBRE ELS DRETS DE LA GENT GRAN
  • Proporcionar protecció social adequada a les necessitats cura a llarg terme
  • DESENVOLUPAR UN ENFOCAMENT BASAT EN ELS DRETS, EL SEGUIMENT I EL CONTROL DE QUALITAT EN SERVEIS D'ATENCIO A LA GENT GRAN («Eldercare »)
  • PREVENIR I COMBATRE L'ABÚS DE GENT GRAN

>> Llegir més (document en PDF)


 

PART 4 - El benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten atenció: un instrument

Una àmplia gamma d'eines i solucions estan disponibles i part d'ells són compartits aquí per mostrar tant que és possible adoptar un enfocament basat en els drets a l'atenció i que no hi ha idees concretes i fins i tot eines ja concretes que els responsables polítics i els professionals poden utilitzar per seguir endavant.
En particular, aquesta part es resumeixen un conjunt d'eines desenvolupat per la Plataforma AGE (=EDAT) Europa , conjuntament amb més de 200 organitzacions a Europa entre 2008 i 2015. Aquestes eines són complementàries i totes tenen com a objectiu crear consciència sobre una visió comuna i aplicar a la pràctica els drets de la gent gran persones que necessiten atenció i millorar la qualitat de l'atenció.
Tots els resultats d'aquests projectes es van utilitzar per influir en els diversos instruments que es descriuen en l'apartat 1 i 2: la recomanació del Consell d'Europa sobre els drets de les persones grans, els processos de l'ONU i la majoria de les activitats en curs de la UE sobre aquest tema. Aquests projectes han influït en la legislació o en la pràctica en 15 estats membres de la UE, com es mostra al mapa més enllà.

 • 4.1 La Carta Europea dels drets i responsabilitats de les persones grans que necessiten atenció i assistència
 • 4.2 El marc europeu de qualitat per a serveis d'atenció a llarg terme
 • 4.3 El paquet de capacitació en atenció de qualitat. A partir del 2013 al 2015, una associació d'organitzacions anomenada WeDO2 va fer un pas més enllà mitjançant el desenvolupament d'un « paquet de capacitació en atenció de qualitat europea ». Aquest paquet té com a objectiu informar a la gent (incloent professionals de l'atenció, els voluntaris, els responsables polítics i les generacions més joves) a la Carta i en WEDO, i fomentar la reflexió sobre el que una « bona atenció » significa concretament. En total, els documents WEDO ja estan disponibles en 14 idiomes i s'utilitza en 15 països de la Unió Europea, mentre que s'espera que el seu abast a créixer en els propers anys.
 • 4.4 L'aplicació de la Carta i WEDO en els diferents països europeus:
 • Representants de l'associació WEDO es reuneixen regularment per intercanviar experiències. Mantenen actualitzat el web de l'associació WEDO.

>> Llegir més (document en PDF)


ABREVIATURES

>> Llegir (document en PDF)

 

 

x-logo-hello-brainLa campanya, Hello Brain (Hola Cervell), se centra en l'envelliment cognitiu i vol promoure la salut del cervell. Proporciona informació científica i fàcil d'entendre sobre la salut del cervell.

x comDretsHumans19

 

El 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans en commemoració de l'aniversari de la Declaració Universal, aprovada per les Nacions Unides ja fa 69 anys

 

 

 

 

logo-coverage

La Plataforma AGE Europa és una xarxa europea de més de 150 organitzacions de i per a persones majors de 50 anys representen a les persones directament més de 40 milions de persones grans a Europa. Es va crear al gener de 2001 .

El treball de la Plataforma AGE Europa se centra en una àmplia gamma d'àrees de política que repercuteixin sobre la gent gran i jubilats. Aquests inclouen temes de lluita contra la discriminació, l'ocupació dels treballadors grans i l'envelliment actiu, la protecció social, reforma de les pensions, la inclusió social, la salut, l'abús d'avis, la solidaritat entre les generacions, la investigació, l'accessibilitat del transport públic i de l'entorn de construcció, i les noves tecnologies. La Plataforma AGE Europa també pren part activa en diversos projectes de la UE.

L'objectiu de la Plataforma AGE Europa és per expressar i promoure els interessos dels 190 milions d'habitants majors de 50 anys a la Unió Europea i per augmentar la consciència dels temes que més els preocupen. Es cerca donar veu a la gent gran i jubilats en els debats polítics de la UE, a través de la participació activa de les seves organitzacions representatives a nivell comunitari, nacional, regional i local, i proporciona una plataforma europea per a l'intercanvi d'experiències i millors pràctiques. També tenim com a objectiu informar a la gent gran sobre els seus drets com a ciutadà o resident a la UE i en els processos de formulació de polítiques de la UE i el desenvolupament recent de la política de la UE.

La realització dels drets de tothom es refereix a cada un d'aquests reptes, i ha de ser pres en compte en tots els de la UE i les polítiques nacionals.

Una sèrie d'instruments vinculants consagren els drets corresponents a la gent gran, com ara el Conveni Europeu de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials i la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD). No obstant això, molts governs nacionals descuiden la importància de les polítiques socioeconòmiques per el compliment de les seves obligacions de drets humans en virtut dels tractats internacionals i europeus.

D'altra banda, mentre que la Unió Europea proclama els drets de les persones grans en la seva Carta de Drets Fonamentals i està obligat per la CDPD, aquest reconeixement normatiu dels drets de les persones grans està lluny de ser aparellat a nivell d'aplicació. És hora que la UE en el seu conjunt i dels governs respectius, rendeixi comptes pels drets que posen per escrit, però que no posen en pràctica en relació amb grups específics.

Dues tendències clau se sumen a les creixents disparitats de drets humans que s'enfronten les persones grans a tota la UE:

 1. Les inversions insuficients en els béns i serveis d'interès general augmenten la pressió sobre les persones grans i les seves famílies i posen en relleu la creixent insuficiència de les pensions en molts països.
 2. Les desigualtats socials persisteixen entre la gent gran, com ara la concentració de la pobresa entre les dones grans, els arrendataris, els migrants, les persones amb demència o persones amb discapacitat - grups específics que ja s'enfronten a barreres estructurals en l'accés als sistemes de protecció social adequats.

El creixent atur de llarga durada entre els treballadors de més edat també augmenta el risc de pobresa en la vellesa.

D'altra banda, l'envelliment de la població no només planteja desafiaments per als governs nacionals en termes de garantir pensions adequades o la prestació de serveis de salut assequibles i de qualitat i d'atenció a llarg termini , també són una rica font de coneixement, l'experiència i el suport social, així com oferir a molts sectors empresarials l'oportunitat de dirigir-se a un mercat de « silver economy » creixent i potencialment gratificant.

Reclamant els nostres drets com a ciutadans iguals, som igualment conscients de les nostres responsabilitats i deures. Tenint en compte que vivim més temps, hem anticipar una edat major activa i saludable mitjançant l'adopció d'estils de vida saludables, aprendre a mantenir el ritme dels avenços tecnològics, l'adaptació a nous entorns de treball, el compliment dels nostres deures cívics o participant activament en les comunitats locals.

En trucar pel respecte dels drets de les persones grans, els membres d'AGE que representen els pares, els avis i els ciutadans són igualment preocupats pels drets de les generacions més joves. En l'actual context de crisi econòmica i social de persones més joves també s'enfronten desafiaments per estudiar, trobar feina, participar plenament en la societat o de viure amb dignitat. En molts casos, la gent gran els donen suport financerament i emocionalment , ja que volen treballar conjuntament per garantir la igualtat de drets i el benestar per a tothom.

La nostra visió comuna és la d'una societat inclusiva per a totes les edats sobre la base d'igualtat de drets i on la justícia social i econòmica està garantida dins i a través de les generacions.

 


 

CoverAGE és el butlletí mensual de AGE Platform Europe. Inclou notícies relacionades amb la gent gran d'arreu d'Europa.

Fatec s'encarrega de traduir-lo al català. Aquests són els números disponibles actualment:

 

2018

 

2017

 

2016:

 

2015:

 

2014: